Ambtenarenrecht

 

 

Bent u werkzaam als ambtenaar? Dan wijkt uw rechtspositie in belangrijke mate af van het reguliere arbeidsrecht. 

Niet in het Burgerlijk Wetboek, maar speciale rechtspositieregelingen -die hun basis vinden in de Ambtenarenwet- zijn op u van toepassing.

Het ambtenarenrecht  kenmerkt zich door de eenzijdige bevoegdheden aan de zijde van uw (overheids-)werkgever. Zo wordt u eenzijdig aangesteld en worden o.a. besluiten met betrekking tot disciplinaire maatregelen en ontslag eenzijdig door uw werkgever genomen. Op besluiten van uw werkgever is het bestuursrecht van toepassing. Er gelden korte, fatale, termijnen om tegen besluiten van uw werkgever een rechtsmiddel aan te wenden.

 

Juist vanwege het specifieke karakter van het ambtenarenrecht bent u er bij gebaat om uw juridisch probleem of vraagstuk dan wel uw geschil met uw werkgever voor te leggen aan een specialist op het gebied van het ambtenarenrecht. 

Mr. Teklenburg kan bogen op jarenlange expertise in het ambtenarenrecht en beschikt over de noodzakelijk kennis en kunde om u als ambtenaar bij te staan bij welk probleem of geschil met uw werkgever dan ook.  

 

Wordt u geconfronteerd met:

 - problemen rondom uw aanstelling;

- disciplinaire maatregelen;

- ontslag;- reorganisatie;

- functionerings- en/of beoordelingsproblematiek;

- kwesties aangaande ziekte en arbeidsongeschiktheid;

- dienstongevallen of beroepsziekte;

- of heeft u andere problemen met uw werkgever?

 

Aarzel niet en schakel deskundige hulp in.

Mr. Teklenburg kan u adviseren tijdens ons gratis spreekuur. Ook kan zij u van een snelle en vooral adequate second opinion voorzien. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Het ambtenarenrecht zal de komende jaren te maken krijgen met vele wijzigingen. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt ernaar gestreefd om ook op ambtenaren de wetten en regels van het civiele arbeidsrecht van toepassing te laten zijn. Deze wet geldt echter niet voor alle ambtenaren. 

Uitzonderingen worden bijvoorbeeld gemaakt voor: 

- politieambtenaren;

- defensiepersoneel;

- rechters, en

- leden van het Openbaar Ministerie. 

 

Lees meer over dit onderwerp in de rubriek Actualiteiten.

 

^ Naar boven